سفیر جدید ایران استوارنامه خود را به رئیس جمهور ارمنستان تقدیم کرد


تهران-آژانس خبری سیاست خارجی- سفیر جمهوری اسلامی ایران در ارمنستان استوارنامه خود را تقدیم رئیس جمهور این کشور کرد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85183434/%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%82%D8%AF%DB%8C%D9%85