سفیر ایران در سازمان ملل: باید تعامل سازنده خود را با هیات حاکمه افغانستان حفظ کنیم  


نیویورک – آژانس خبری سیاست خارجی- امیرسعید ایروانی سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد گفت: اذعان داریم که طالبان در اجرای تعهدات بین المللی خود کوتاهی کرده است، با این وجود، باید تعامل سازنده خود با هیات حاکمه سرپرستی افغانستان حفظ کنیم. این رویکرد به نفع همه، مردم افغانستان، همسایگان، کل منطقه و جامعه جهانی است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85147823/%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%84%D9%84-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D8%A7%DA%A9%D9%85%D9%87