سفیر ایران در افغانستان: آمریکا به جای لشکرکشی نظامی، داعش خراسان را تقویت می‌کند 


قم- آژانس خبری سیاست خارجی – سفیر ایران در افغانستان با تبیین خروج حقارت‌آمیز آمریکا از افغانستان گفت: البته این به مفهوم این نیست که آمریکا دست از شرارت برداشته‌، بلکه تقویت داعش خراسان را جایگزین لشکرکشی نظامی کرده‌است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85208577/%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%A7%DB%8C-%D9%84%D8%B4%DA%A9%D8%B1%DA%A9%D8%B4%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86