سفیران جدید کلمبیا، کامبوج و پرو در ایران استوارنامه‌های خود را تقدیم کردند


تهران – آژانس خبری سیاست خارجی – سفرای جدید آکرودیته جمهوری کلمبیا، پادشاهی کامبوج و جمهوری پرو روز شنبه رونوشت استوارنامه‌های خود را تقدیم حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کردند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85203998/%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D9%84%D9%85%D8%A8%DB%8C%D8%A7-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%AC-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF