سفارت ایران در دانمارک هتک حرمت به قرآن را محکوم کرد


تهران- آژانس خبری سیاست خارجی- سفارت ایران در کپنهاگ اهانت به کتب آسمانی و نمادهای ملی را محکوم کرد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85182825/%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D9%87%D8%AA%DA%A9-%D8%AD%D8%B1%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF