سخنگوی وزارت امور خارجه در ایرنا حضور یافت


تهران – آژانس خبری سیاست خارجی – ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه روز دوشنبه به مناسبت ۱۷ مرداد روز خبرنگار در خبرگزاری جمهوری اسلامی حضور یافت.

منبع: https://www.irna.ir/news/85192159/%D8%B3%D8%AE%D9%86%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D9%86%D8%A7-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA