سخنرانی رئیس جمهور در سازمان ملل نشان داد پروژه انزوای ایران شکست خورده است


تهران- آژانس خبری سیاست خارجی- کارشناس مسائل بین‌الملل افزود: سخنرانی رئیس جمهور در مجمع عمومی سازمان ملل را می‌توانیم اینگونه تحلیل کرد که دست جمهوری اسلامی ایران در این مرحله بسیار باز شده است و آنها دیگر قادر به انزوای ایران نیستند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85235414/%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%84%D9%84-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%B2%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86