رییس سازمان انرژی اتمی «روز خبرنگار» را تبریک گفت


تهران- آژانس خبری سیاست خارجی- رییس سازمان انرژی اتمی با تبریک روز خبرنگار نوشت: شما مجاهدان عرصه رسانه در شرایط کنونی با روایتگری صادقانه و شجاعانه می‌توانید روایت‌های دروغین دشمنان برای ناامیدسازی مردم را با شکست مواجه کنید.

منبع: https://www.irna.ir/news/85192339/%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%DA%A9-%DA%AF%D9%81%D8%AA