رییس سازمان انرژی اتمی با هیات نمایندگان کشور برزیل دیدار کرد


تهران-آژانس خبری سیاست خارجی- رییس‌ سازمان انرژی اتمی ایران با هیات نمایندگان کشور برزیل در وین دیدار و بر لزوم توسعه همکاری‌های دو کشور در حوزه‌های مختلف صلح‌آمیز هسته‌ای تاکید کرد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85239861/%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D9%84-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF