ریل گذاری توسعه مناسبات زیست محیطی ایران و روسیه؛ از باروری ابرها تا منابع آبی دریای خزر


مسکو- آژانس خبری سیاست خارجی- راهکارهای توسعه مناسبات زیست محیطی تهران – مسکو در ملاقات سفیر جمهوری اسلامی ایران با وزیر منابع طبیعی و محیط زیست فدراسیون روسیه بررسی شد و درباره مباحث اخیر در خصوص کاهش سطح دریای خزر در اثر کاهش آب ورودی از رود ولگا تبادل نظر صورت گرفت.

منبع: https://www.irna.ir/news/85202552/%D8%B1%DB%8C%D9%84-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D9%87%D8%A7