روی دیگر سکه سیاست خارجی چین


تهران- آژانس خبری سیاست خارجی- چین طی ماه‌های اخیر با حل وفصل بحران‌های فرسوده همانند آشتی‌افکنی بین ایران و عربستان و اینک خیز برداشتن برای پایان دادن به منازعه یکساله اوکراین در صدد افزایش وزن سیاسی خود در جهان است تا با ایفای نقش پویای میانجیگرانه، جایگاه سیاسی‌ خود را به موازات قدرت اقتصادی‌ در مقابل آمریکا افزایش دهد.منبع