رویکرد اشتباه دولت قبل مانع عضویت ایران در بریکس بود


تهران-آژانس خبری سیاست خارجی- سفیر پیشین ایران در برزیل با بیان اینکه متاسفانه موضوع عضویت ایران در بریکس در دولت یازدهم و دوازدهم رها شد، تصریح کرد: اگر این رویکرد وجود نداشت ما خیلی زودتر از این‌ها و حداقل ۱۰ سال پیش عضو بریکس می‌شدیم.

منبع: https://www.irna.ir/news/85211143/%D8%B1%D9%88%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D8%B9%D8%B6%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%B3-%D8%A8%D9%88%D8%AF