رونمایی از «رادیونوکلئید سزیم -۱۳۷» در نمایشگاه روایت خدمت


تهران- آژانس خبری سیاست خارجی- «رادیونوکلئید سزیم -۱۳۷» عنوان یکی دیگر از دستاوردهای صنعت هسته‌ای کشورمان است که روز یکشنبه با حضور رئیس سازمان انرژی اتمی در نمایشگاه روایت خدمت رونمایی شد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85211691/%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%88%D9%86%D9%88%DA%A9%D9%84%D8%A6%DB%8C%D8%AF-%D8%B3%D8%B2%DB%8C%D9%85-%DB%B1%DB%B3%DB%B7-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%AA