رونمایی از خیابان امام خمینی (ره) کراچی‌ با حضور امیرعبداللهیان


کراچی – آژانس خبری سیاست خارجی – وزیر امور خارجه کشورمان در جریان سفر به کراچی، از نام جدید خیابان اولد کلیفتون که به نام امام خمینی (ره) تغییر پیدا کرده است، رونمایی کرد.  

منبع: https://www.irna.ir/news/85188858/%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DA%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86