روایت کوتاه امیرعبداللهیان از سفر سه روزه به پاکستان


تهران-آژانس خبری سیاست خارجی- وزیر امور خارجه کشورمان متعاقب سفر سه روزه با پاکستان در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: زنده باد پاکستان، پاینده باد ایران.

منبع: https://www.irna.ir/news/85189302/%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%B3%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86