روایت امیرعبداللهیان از دیدار ثمربخش با «بن فرحان»


تهران – آژانس خبری سیاست خارجیوزیر امور خارجه که به عربستان سفر کرده است، دیدارش با همتای سعودی‌ خود را ثمربخش توصیف کرد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85202217/%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AB%D9%85%D8%B1%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%AD%D8%A7%D9%86