روابط ایران و پاکستان به سرعت در حال پیشرفت است


تهران – آژانس خبری سیاست خارجیوزیر امور خارجه پاکستان گفت: موفقیت‌هایی که در طول چندماهه اخیر در روابط دو کشور داشته‌ایم نسبت به تمامی چندین سال گذشته چشمگیرتر و موثرتر بوده است و در واقع ما پایه‌های گسترش هرچه بیشتر روابط را بنا نهاده‌ایم.

منبع: https://www.irna.ir/news/85189081/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D8%B9%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA