رفتار دولت آلبانی در برابر منافقین آغازی بر پایان حیات سیاه این سازمان است


تهران- آژانس خبری سیاست خارجی- خانواده‌های اعضای در بند منافقین در بیانیه‌ای تاکید کردند: انتظار داریم دولت آلبانی با بهره‌گیری تمامی ظرفیت‌های خود، ضمن تعطیلی اردوگاه قرون‌ وسطایی منافقین در کشور آلبانی، اعضای گرفتار را به زندگی آزاد و به دور از سیطره‌ی رهبران آن بازگرداند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85155607/%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A2%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D9%82%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AD%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%86