رسانه آمریکایی: ممانعت وزارت خارجه بایدن از تحقیقات کنگره در مورد رابرت مالی


نیویورک – آژانس خبری سیاست خارجی-  یک رسانه آمریکایی نزدیک به جمهوریخواهان آمریکایی اعلام کرد که پس از انتشار گزارش هایی مبنی بر لغو مجوز و دسترسی امنیتی رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران دولت بایدن در تحقیقات کنگره در این باره  سنگ اندازی می کند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85168388/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D8%B1