رایزنی مشاور ارشد وزیر امور خارجه با نماینده ویژه سازمان ملل در امور یمن


تهران- آژانس خبری سیاست خارجی- مشاور ارشد وزیر امور خارجه کشورمان خواستار تحرکات بیشتر جامعه بین المللی و سازمان ملل برای ارسال کمک‌های انسان‌دوستانه و دارویی به مردم یمن شد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85212148/%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%84%D9%84