رایزنی سفیر ایران و رئیس گمرک جمهوری آذربایجان


تهران- آژانس خبری سیاست خارجی- همکاری‌ نزدیک‌تر گمرکات، رفع موانع و تسریع در روند تشریفات گمرکی و ترانزیتی، استفاده بهینه از سامانه الکترونیکی اعلام مشخصات قبل از ورود به پایانه‌های مرزی محور گفت‌وگوی سفیر ایران و رئیس جدید کمیته دولتی گمرک جمهوری آذربایجان بود.

منبع: https://www.irna.ir/news/85138404/%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%86%DB%8C-%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%DA%AF%D9%85%D8%B1%DA%A9-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86