رایزنی تلفنی وزیر خارجه اسپانیا با امیرعبداللهیان


تهران- آژانس خبری سیاست خارجی- وزیران خارجه اسپانیا و ایران درباره مهمترین موضوعات دو جانبه میان دو کشور گفتگو و تبادل نظر شد

منبع: https://www.irna.ir/news/85214993/%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D9%84%D9%81%D9%86%DB%8C-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86