راهبردهای بریکس همسو با جمهوری اسلامی ایران است


تهران-آژانس خبری سیاست خارجی- کارشناس مسائل آفریقا گفت: بریکس در حال حاضر در مسیری گام برمی‌دارد که با راهبردهای جمهوری اسلامی ایران بسیار همسو است، عضویت ایران هم برای ما و هم برای بریکس بسیار با اهمیت است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85197219/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%B3-%D9%87%D9%85%D8%B3%D9%88-%D8%A8%D8%A7-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA