رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا: در دوره ترامپ هرگز پیشنهاد حمله به ایران ندادم


تهران- آژانس خبری سیاست خارجی- مارک میلی رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا با رد ادعای ترامپ گفت که وی در دوره ریاست جمهوری او هرگز پیشنهاد حمله به ایران نداد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85228419/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE-%D9%87%D8%B1%DA%AF%D8%B2-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87