رئیس سازمان انرژی اتمی: تولید رادیوداروها را دنبال می‌کنیم


تهران – آژانس خبری سیاست خارجی – رئیس سازمان انرژی اتمی گفت: برای ما پاسخگویی به نیازهای جامعه پزشکی حائز اهمیت است و از این منظر موضوع تولید رادیوداروها رو دنبال می‌کنیم.

منبع: https://www.irna.ir/news/85211439/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85