رئیس جمهور اول شهریور به آفریقای جنوبی می‌شود


تهران – آژانس خبری سیاست خارجی – رئیس جمهور به منظور شرکت در نشست سران «بریکس» که به میزبانی آفریقای جنوبی برگزار می‌شود، یکم شهریور ژوهانسبورگ می‌شود.

منبع: https://www.irna.ir/news/85204798/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF