رئیسی به چند اجلاس خارجی رفت و چه ارمغان آورد؟


تهران- آژانس خبری سیاست خارجی- توجه به سیاست خارجی متوازن از مهم‌ترین رویکردهای آیت‌الله رئیسی است و رئیس‌جمهور در کمتر از دو ماه در همین راستا در دو اجلاس مهم شانگهای و بریکس حضور یافت که «رویال» دستاوردهای دولت او عضویت دائم و رسمی ایران در سازمان همکاری شانگهای و گروه اقتصادهای نوظهور بود اما شاید جالب باشد بدانید او تاکنون به چند اجلاس خارجی رفت و چه ارمغان آورد؟

منبع: https://www.irna.ir/news/85208839/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DA%86%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D8%AC%D9%84%D8%A7%D8%B3-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D9%88-%DA%86%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D9%85%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%AF