دیپلماسی همسایگی در مرزهای شرقی


اسلام آباد- آژانس خبری سیاست خارجی- دیدارهای وزیر امور خارجه با مقامات عالی رتبه پاکستان با محوریت توسعه همکاری‌های اقتصادی انجام شد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85188669/%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%D9%82%DB%8C