«دیپلماسی آب» راهبردی برای نجات خزر


ساری- آژانس خبری سیاست خارجی- کاهش بی‌سابقه حجم و پسروی آب دریای خزر در شهرستان‌های ساحلی شمال کشور به باور کارشناسان از دهه‌های گذشته شروع شده که در صورت تداوم این روند زیرساخت های گردشگری، بنادر و ظرفیت اقتصادی منطقه تحت تاثیر این پدیده قرار خواهد گرفت و صاحبنظران تنها راه برون رفت از این چالش را خرد جمعی و فعال سازی دیپلماسی آب برای همراهی سایر کشورهای خزری می‌دانند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85195996/%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A2%D8%A8-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D8%B2%D8%B1