دیدار خداحافظی سفیر فرانسه با امیرعبداللهیان

به گزارش آژانس خبری سیاست خارجی، «فیلیپ تیه بو» ۲۵ فروردین سال ۱۳۹۸ به عنوان سفیر جمهوری فرانسه در تهران رونوشت استوارنامه خود را به وزیر وقت امور خارجه تقدیم کرده بود.  منبع