دیدار خداحافظی سفیر ایران در ترکیه با معاون وزیر امور خارجه این کشور


تهران-آژانس خبری سیاست خارجی- سفیر جمهوری اسلامی ایران در آنکارا با معاون وزیر امور خارجه ترکیه دیدار و رایزنی کرد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85145353/%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%DB%8C-%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%86