دیدار خداحافظی سفیر ایران با وزیر خارجه تاجیکستان


تهران- آژانس خبری سیاست خارجی- سفیر کشورمان در تاجیکستان به مناسبت پایان مأموریت خود، با وزیر امور خارجه این کشور دیدار و خداحافظی کرد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85206654/%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%DB%8C-%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D8%AC%DB%8C%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86