دیدار امیرعبداللهیان و نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه


نیویورک- آژانس خبری سیاست خارجی- حسین امیرعبداللهیان وزیرخارجه جمهوری اسلامی ایران و گیر پدرسون نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه دیدار و گفت وگو کردند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85237315/%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%84%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87