دیدارهای دیپلماتیک فشرده امیرعبداللهیان در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل


تهران-آژانس خبری سیاست خارجی- وزیر امور خارجه کشورمان از برخی دیدارهای خود با مقامات حاضر در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در صفحه شخصی خود در فضای مجازی، توضیحاتی ارائه داد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85237649/%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D9%81%D8%B4%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%87-%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86