دومین روز سفر وزیر امور خارجه به سوریه

حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه در آخرین روز سفر خود به سوریه پس از زیارت حرم حضرت زینب (س) توسط فیصل مقداد، وزیر امور خارجه سوریه در فرودگاه بدرقه شد.

منبع: https://www.isna.ir/photo/1402060906347/%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87