دولت سیزدهم در حال تبدیل سیاست خارجی به تجارت خارجی است


تهران- آژانس خبری سیاست خارجی- کارشناس مسائل بین‌الملل گفت: دولت سیزدهم در حال تبدیل سیاست خارجی به تجارت خارجی است. اگر جمهوری اسلامی با کشوری روابط دیپلماتیک دارد، باید منجر به استفاده در حوزه تجارت خارجی باشد و به‌تدریج سر سفره مردم پیدا شود.

منبع: https://www.irna.ir/news/85229837/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA