دولت دانمارک در جلوگیری از اهانت به قرآن و مقدسات اسلامی مسئول است


تهران-آژانس خبری سیاست خارجی- سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: از منظر جمهوری اسلامی ایران، دولت دانمارک در جلوگیری از اهانت به قرآن کریم و مقدسات اسلامی و نیز پیگرد و مجازات اهانت کنندگان مسؤل بوده و در این زمینه افکار عمومی جهان اسلام منتظر اقدام عملی دولت دانمارک است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85176934/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%84%D9%88%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D9%88-%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84