دور زدن تحریم‌ها از مزیت‌های عضویت ایران در بریکس است


تهران-آژانس خبری سیاست خارجی- کارشناس مسائل بین‌الملل گفت: یکی از مزیت‌های عضویت ایران در بریکس و توسعه تعاملات تجاری ما با اعضای این گروه می‌تواند دور زدن تحریم‌های یک جانبه آمریکا و غرب علیه ایران باشد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85209390/%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%B2%D8%AF%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B2%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%B6%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%B3-%D8%A7%D8%B3%D8%AA