دستیار وزیر و مدیرکل جدید اورآسیای وزارت امور خارجه منصوب شد 


تهران – آژانس خبری سیاست خارجی – مجتبی دمیرچی لو به عنوان دستیار وزیر و مدیر کل اورآسیای وزارت امور خارجه منصوب شد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85212585/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%88-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DA%A9%D9%84-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%A8-%D8%B4%D8%AF