دستیار رئیس جمهور روسیه: عضویت ایران به «بریکس» تحرک خواهد بخشید


مسکو- آژانس خبری سیاست خارجی- دستیار رئیس جمهوری روسیه، عضویت ایران در گروه اقتصادهای نوظهور موسوم به بریکس را تبریک گفت و تصریح کرد: عضویت ایران به این گروه تحرک خواهد بخشید.

منبع: https://www.irna.ir/news/85210028/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%B9%D8%B6%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%B3-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%DB%8C%D8%AF