دستگاه دیپلماسی با ارتباطات گسترده خارجی، فشارهای غرب در دوران اغتشاشات را کاهش داد


تهران-آژانس خبری سیاست خارجی- کارشناس مسائل بین الملل گفت: دستگاه سیاست خارجی با دشواری قابل توجهی توانست بخش‌هایی از فشارهای وارده در دوران اغتشاشات سال گذشته را کاهش و با افزایش ارتباط با سایر کشورهای حوزه آسیایی، آمریکای لاتین و آفریقا فشارهای دولت‌های اروپایی را پوشش دهد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85214725/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86