دستور کار فیدان در تهران؛ روابطی که نیازمند هوشیاری است


تهران-آژانس خبری سیاست خارجی- روز گذشته هاکان فیدان، امنیتی‌ترین دیپلمات تُرک، در قامت وزیر خارجه ترکیه مهمان تهران بود؛ سفری که تحولات سوریه محور مهم آن بوده است. با این حال روابط تهران و آنکارا گستره وسیعی از موضوعات را شامل می‌شود و نیازمند هوشیاری دوجانبه برای حراست از آن است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85219411/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%81%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%86%D8%AF-%D9%87%D9%88%D8%B4%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA