دستورکاری برای اعتراضات؛ مردم در برابر مردم


تهران- آژانس خبری سیاست خارجی- وضعیت نابسامان اقتصادی و کوتاهی برخی مدیران، بهترین فرصت برای تحریک مردم و کشاندن آنها به خیابان‌ها و ایجاد دوقطبی در میان آنهاست؛ اقدامی که آمریکایی‌ها سال‌هاست برای آن برنامه‌ریزی کرده‌اند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85224885/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85