دسترسی ایران به یک بازار گسترده اقتصادی با الحاق به بریکس فراهم شد


تهران- آژانس خبری سیاست خارجی- کارشناس مسائل بین الملل گفت: نخستین پیامد عضویت ایران در بریکس، مقابله و خنثی کردن فشارهای تحریمی و دسترسی به یک بازار گسترده اقتصادی است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85209001/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DB%8C%DA%A9-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%B3-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%85