دستاورد توافق ایران و عربستان، دور شدن آمریکا از معادلات منطقه استدستاورد توافق ایران و عربستان، دور شدن آمریکا از معادلات منطقه است
تهران- آژانس خبری سیاست خارجی- کارشناس مسائل بین‌الملل گفت: توافق ایران و عربستان با محوریت چین، موجب حذف آمریکا از معادلات منطقه میشود.منبع