دستاوردهای ایران در مبارزه با بیماری سل در سازمان ملل متحد تشریح شد


تهران-آژانس خبری سیاست خارجی- نمایندگان ایران در نشست عالی رتبه سازمان ملل درباره بیماری سل به تشریح دستاوردها و نتایج مطلوب کشورمان در مبارزه با بیماری سل پرداختند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85236211/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%84%D9%84-%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF-%D8%AA%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%AD