خیز مازندران برای تصاحب بازار ۲۹۰ میلیارد دلاری روسیه


ساری – آژانس خبری سیاست خارجی – تجار و بازرگانان مازندران برای تصاحب بازار ۲۹۰ میلیارد دلاری روسیه با پیگیری های مسوولان ارشد استان خیز برداشتند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85194731/%D8%AE%DB%8C%D8%B2-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DB%B2%DB%B9%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87