حمله تروریستی به شهروندان افغانستانی نسبتی با آموزه‌های دین اسلام ندارد


تهران- آژانس خبری سیاست خارجی- سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: حملات تروریستی و کور به مردم عادی و شهروندان بی‌گناه خاصه در اماکن دینی و مذهبی، هیچ نسبتی با آموزه‌های دین مبین اسلام ندارد و محکوم است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85134348/%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85