حاکمان افغانستان حقابه را قبول دارند/ گروه کارشناسی آماده بررسی سد کجکی


زاهدان- آژانس خبری سیاست خارجی- وزیر امورخارجه گفت: مساله آب رودخانه هیرمند از چهار ماه قبل به این وزارتخانه و وزارت نیرو محول شده و تا کنون در این زمینه اقدامات و کارهای خوبی انجام شده است.منبع