حاشیه‌های مهمتر از متن در آزادسازی اموال بلوکه شده ایران


تهران-آژانس خبری سیاست خارجی- آمریکایی‌ها در ماه‌های اخیر و به خصوص پس از اغتشاشات ادعا می‌کردند در حمایت از آشوب‌ها هیچ مذاکره‌ای با ایران ندارند. توافق بدست آمده که نتیجه ماه‌ها مذاکرات غیرمستقیم در کشورهای منطقه است ادعای رسانه‌ای و خلاف واقع آنها را به خوبی نشان می‌دهد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85196706/%D8%AD%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AA%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%A9%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86